Fixgen s.r.o.

SLUŽBY

Projekty geologických úloh

 • zber a analýza archívnych dát
 • plány prác
 • rámcové projekty
 • príprava rozpočtov
 • projekty geologických prieskumov
 • vypracovanie realizačného projektu sanácie
Projekty geologických úloh

Prieskum a monitoring znečistenia

 • geologický prieskum (hydrologické, inžinierské, geochemické, geofyzikálne, technologické, terénne technické práce)
 • prieskum rozsahu a vývoja znečistenia zemín, sedimentov, stavebného materiálu
 • prieskum rozsahu a vývoja znečistenia zdrojov pitnej vody
 • prieskum aktuálneho stavu skládok vrátanie ich tesnosti
 • vyhodnotenie prieskumných prác s vypracovaním návrhu monitoringu znečistenia
 • návrh následných nápravných opatrení vrátanie štúdie ich uskutočniteľnosti
 • návrh rozsahu a frekvencie monitorovaných zložiek a látok
 • monitoring kvality zdroja pitnej vody a kvality podzemných, povrchových a skládkových vôd
Prieskum a monitoring znečistenia

Sanácia environmentálnych záťaží a škôd

Sanačné metódy:

 • moderné in situ metódy (ins situ chemická oxidácia - ISCO, in situ chemická redukcia)
 • rozvoľňovanie horninového prostredia (hydraulické štiepenie, torpédovanie vrtov)
 • bioremediácia, bioaugmentácie, airsparging, bioventing, prirodzená atenuácia
 • sanácia znečistenia ex situ - biodegradácia, realizácie sanácie kontaminácie vôd, zemín a stavebných koštrukcií
Sanácia environmentálnych záťaží a škôd

Sanácia geologického prostredia

 • projekčné práce sanácie zosuvov a stabilizovania svahov a stien
 • prevencie zosuvov a sklaných zrúcanín
 • riadenie a realizácia sanácie zosuvov - odvodňovacie a stabilizačné prvky (odvodňovacie frény, vrty, oporné steny, pilótové steny, kotviace prvky, mikropilóty atď.)
 • monitorovanie geofaktorov
 • geotechnické posudky
Sanácia geologického prostredia

Odborný geologický dohľad

 • dozor pri plnení geologických prác stanovených projektom
 • odborná supervízia realizovaných sanačných prác
 • sled a riadenie geologických prác
 • vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch geologických prác
Odborný geologický dohľad

Analýza rizík

 • analýza rizík vyplývajúcich zo zistenej úrovne znečistenia území s odborným obsahom hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík
 • návrh nápravných opatrení
 • štúdie uskutočniteľnosti vrátane finančného ocenenia odporúčaných nápravných opatrení
Analýza rizík

Hydrogeológia

 • hydrogeologické prieskumné práce
 • projektovanie a popisovanie hydrogeologických vrtov
 • vyhľadávanie a oceňovanie vodných zdrojov
 • hydrodynamické skúšky, laboratórne analýzy
 • posúdenie stavu už realizovaných hydrogeologických vrtov
 • technické práce, čistenie vrtov
Hydrogeológia

Inžinierska geológia

 • inžinierskogeologický prieskum
 • projektovanie inžinierskogeologických vrtov
 • inžinierskogeologické a geotechnické popisy vrtov
 • vyhodnotenie inžinierskogeologického prieskumu
Inžinierska geológia

Geotechnika

 • modelovanie v geotechnike
 • geotechnický monitoring
 • posudzovanie stability stavebných konštrukcií, svahov, zárezov a interpretácia geotechnických meraní
Geotechnika

Montáž a dodávka výstražných a varovných systémov

 • Realizácia, implementácia a montáž navrhnutých rozsiahlych komplexných varovných a vyrozumievacích systémov
Montáž a dodávka výstražných a varovných systémov

Odpadové hospodárstvo a recyklácia

 • nakladanie s nebezpečnými odpadmi a hodnotenie nebezpečných vlastností odpadov
 • projektovanie recyklačných technológií
 • projektovanie technológií čistenia priemyselných odpadových vôd
 • projektovanie technológií čistenia skládkových odpadových vód
 • vývoj nových technologických postupov
 • laboratórne overenie a modelové odskúšanie navrhnutého riešenia
 • prepracovanie materiálu na vlastnom zariadení
 • realizácia recyklačných liniek
 • čistenie priemyselných, skládkových odpodových vôd a čistenie odpadových vôd starých banských diel
Odpadové hospodárstvo a recyklácia

Odstraňovanie dnových sedimentov

 • geofyzikálny monitoring dna rybníkov, jazier, nádrží a pod.
 • identifikácia sedimentov
 • odstránenie a likvidácia sedimentov
Odstraňovanie dnových sedimentov

Výskum a vývoj

 • monitoring fyzikálno - chemických a mikrobiologických parametrov environmentálneho prostredia za účelom sledovania vývoja kontaminácie a riadenia procesu bioremediácie
 • imitácia biotechnologických postupov v laboratórnych podmienkach
 • selekcia aktívných bakteriálnyhc druhov z kontaminovaného prostredia za účelom bioaugmentácie a urýchlenia procesov bioremediácie
 • implementácia nových postupov bioremediácie v domácich podmienkach v súčinnosti so sledovaným vývojom v zahraničí
 • pokročilé sanačné technológie
 • nové recyklačné technológie
Výskum a vývoj

Doprovodná stavebná činnosť

 • projekčné práce stavebných a demolačných činností
 • stavebná činnosť technologických zariadení
 • čistenie oceľových konštrukcií, potrubí, nádrží atď.
 • demolácie oceľových konštrukcií a stavebných objektov
 • zemné práce - odťažby zemín
 • prieskumné vrty
Doprovodná stavebná činnosť

Laboratórne analýzy vôd - subdodávateľsky

 • odberny vzoriek a terénne analytické testy
 • laboratórne rozbory podzemných, pitných, odpadových vôd
 • analýzy a kategorizácie odpadových materiálov
 • poradenská činnosť

Laboratórne analýzy vôd vykonávame v akreditovaných skúšobných laboratóriach.

Laboratórne analýzy vôd - subdodávateľsky