Fixgen s.r.o.

SLUŽBY

Terénne a poľné skúšky a práce
Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou

Statická zaťažovacia doska sa používa pre meranie deformačných vlastností a miery zhutnenia vrstiev zo zemín, sypanín a kameniva.
Pre statickú zaťažovaciu skúšku používame tuhú zaťažovaciu dosku kruhového tvaru s priemerom 300 mm a 357 mm. Samotné meranie prebieha na troch úchylkomeroch súčasne.

Pre zabezpečenie správneho merania je potrebné zabezpečenie vhodnej protizáťaže v podobe stavebného stroja. Celé meranie a výsledné vyhodnotenie merania je vypracované v zmysle platnej STN 73 6190. O každej skúške je vypracovaný samostatný protokol.

Nasa ponuka titlepage / Terénne a poľné skúšky a práce
Nasa ponuka titlepage / Terénne a poľné skúšky a práce

Terénne a poľné skúšky a práce
Rázová zaťažovacia skúška vozoviek a podložia - Ľahká dynamická doska

LDD je zariadenie na rýchlu kontrolu dynamických parametrov zhutňovaných sypanín podľa STN 73 6192 – určenie dynamického modulu deformácie a modulu Edef a E podľa STN 73 6192 a STN 73 6190.

Podstata skúšky spočíva v meraní zvislých priehybov skúšaného polpriestoru pri jeho zaťažení tlmeným rázom. Zaťaženie na povrch sa prenáša kruhovou zaťažovacou doskou. Účelom rázovej zaťažovacej skúšky je zistiť priehyby, ktoré sú podkladom pre výpočet rázového modulu pružnosti, polomeru krivosti, priehybovej krivky v mieste zaťaženia a jej tvaru.

Nasa ponuka titlepage / Terénne a poľné skúšky a práce

Čistenie vrtov AIRLIFTom

LDD je zariadenie na rýchlu kontrolu dynamických parametrov zhutňovaných sypanín podľa STN 73 6192 – určenie dynamického modulu deformácie a modulu Edef a E podľa STN 73 6192 a STN 73 6190. Podstata skúšky spočíva v meraní zvislých priehybov skúšaného polpriestoru pri jeho zaťažení tlmeným rázom. Zaťaženie na povrch sa prenáša kruhovou zaťažovacou doskou. Účelom rázovej zaťažovacej skúšky je zistiť priehyby, ktoré sú podkladom pre výpočet rázového modulu pružnosti, polomeru krivosti, priehybovej krivky v mieste zaťaženia a jej tvaru.

Nasa ponuka titlepage / Čistenie vrtov AIRLIFTom

Geologický prieskum nerastov

Vyhľadávanie akumulácií vyhradených a nevyhradených nerastov v rámci geologického prieskumu.

Nasa ponuka titlepage / Geologický prieskum nerastov
Nasa ponuka titlepage / Geologický prieskum nerastov

Stanovenie radónového indexu
v pôdnom vzduchu a meranie radónového rizika pre hodnotenie stavebného pozemku so známym umiestnením stavby

Meraním radónu na stavebnom pozemku sa stanovuje „ radónový index pozemku“ potrebný pre získanie stavebného povolenia.

Nasa ponuka titlepage / Stanovenie radónového indexu

Odber vzorky pôdneho vzduchu

Nasa ponuka titlepage / Odber vzorky pôdneho vzduchu

Projekty geologických úloh

 • zber a analýza archívnych dát
 • plány prác
 • rámcové projekty
 • príprava rozpočtov
 • projekty geologických prieskumov
 • vypracovanie realizačného projektu sanácie
Projekty geologických úloh

Prieskum a monitoring znečistenia

 • geologický prieskum (hydrologické, inžinierské, geochemické, geofyzikálne, technologické, terénne technické práce)
 • prieskum rozsahu a vývoja znečistenia zemín, sedimentov, stavebného materiálu
 • prieskum rozsahu a vývoja znečistenia zdrojov pitnej vody
 • prieskum aktuálneho stavu skládok vrátanie ich tesnosti
 • vyhodnotenie prieskumných prác s vypracovaním návrhu monitoringu znečistenia
 • návrh následných nápravných opatrení vrátanie štúdie ich uskutočniteľnosti
 • návrh rozsahu a frekvencie monitorovaných zložiek a látok
 • monitoring kvality zdroja pitnej vody a kvality podzemných, povrchových a skládkových vôd
Prieskum a monitoring znečistenia

Sanácia environmentálnych záťaží a škôd

Sanačné metódy:

 • moderné in situ metódy (ins situ chemická oxidácia - ISCO, in situ chemická redukcia)
 • rozvoľňovanie horninového prostredia (hydraulické štiepenie, torpédovanie vrtov)
 • bioremediácia, bioaugmentácie, airsparging, bioventing, prirodzená atenuácia
 • sanácia znečistenia ex situ - biodegradácia, realizácie sanácie kontaminácie vôd, zemín a stavebných koštrukcií
Sanácia environmentálnych záťaží a škôd

Sanácia geologického prostredia

 • projekčné práce sanácie zosuvov a stabilizovania svahov a stien
 • prevencie zosuvov a sklaných zrúcanín
 • riadenie a realizácia sanácie zosuvov - odvodňovacie a stabilizačné prvky (odvodňovacie frény, vrty, oporné steny, pilótové steny, kotviace prvky, mikropilóty atď.)
 • monitorovanie geofaktorov
 • geotechnické posudky
Sanácia geologického prostredia

Odborný geologický dohľad

 • dozor pri plnení geologických prác stanovených projektom
 • odborná supervízia realizovaných sanačných prác
 • sled a riadenie geologických prác
 • vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch geologických prác
Odborný geologický dohľad

Analýza rizík

 • analýza rizík vyplývajúcich zo zistenej úrovne znečistenia území s odborným obsahom hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík
 • návrh nápravných opatrení
 • štúdie uskutočniteľnosti vrátane finančného ocenenia odporúčaných nápravných opatrení
Analýza rizík

Hydrogeológia

 • hydrogeologické prieskumné práce
 • projektovanie a popisovanie hydrogeologických vrtov
 • vyhľadávanie a oceňovanie vodných zdrojov
 • hydrodynamické skúšky, laboratórne analýzy
 • posúdenie stavu už realizovaných hydrogeologických vrtov
 • technické práce, čistenie vrtov
Hydrogeológia

Inžinierska geológia

 • inžinierskogeologický prieskum
 • projektovanie inžinierskogeologických vrtov
 • inžinierskogeologické a geotechnické popisy vrtov
 • vyhodnotenie inžinierskogeologického prieskumu
Inžinierska geológia

Geotechnika

 • modelovanie v geotechnike
 • geotechnický monitoring
 • posudzovanie stability stavebných konštrukcií, svahov, zárezov a interpretácia geotechnických meraní
Geotechnika

Montáž a dodávka výstražných a varovných systémov

 • Realizácia, implementácia a montáž navrhnutých rozsiahlych komplexných varovných a vyrozumievacích systémov
Montáž a dodávka výstražných a varovných systémov

Odpadové hospodárstvo a recyklácia

 • nakladanie s nebezpečnými odpadmi a hodnotenie nebezpečných vlastností odpadov
 • projektovanie recyklačných technológií
 • projektovanie technológií čistenia priemyselných odpadových vôd
 • projektovanie technológií čistenia skládkových odpadových vód
 • vývoj nových technologických postupov
 • laboratórne overenie a modelové odskúšanie navrhnutého riešenia
 • prepracovanie materiálu na vlastnom zariadení
 • realizácia recyklačných liniek
 • čistenie priemyselných, skládkových odpodových vôd a čistenie odpadových vôd starých banských diel
Odpadové hospodárstvo a recyklácia

Odstraňovanie dnových sedimentov

 • geofyzikálny monitoring dna rybníkov, jazier, nádrží a pod.
 • identifikácia sedimentov
 • odstránenie a likvidácia sedimentov
Odstraňovanie dnových sedimentov

Výskum a vývoj

 • monitoring fyzikálno - chemických a mikrobiologických parametrov environmentálneho prostredia za účelom sledovania vývoja kontaminácie a riadenia procesu bioremediácie
 • imitácia biotechnologických postupov v laboratórnych podmienkach
 • selekcia aktívných bakteriálnyhc druhov z kontaminovaného prostredia za účelom bioaugmentácie a urýchlenia procesov bioremediácie
 • implementácia nových postupov bioremediácie v domácich podmienkach v súčinnosti so sledovaným vývojom v zahraničí
 • pokročilé sanačné technológie
 • nové recyklačné technológie
Výskum a vývoj

Doprovodná stavebná činnosť

 • projekčné práce stavebných a demolačných činností
 • stavebná činnosť technologických zariadení
 • čistenie oceľových konštrukcií, potrubí, nádrží atď.
 • demolácie oceľových konštrukcií a stavebných objektov
 • zemné práce - odťažby zemín
 • prieskumné vrty
Doprovodná stavebná činnosť

Laboratórne analýzy vôd - subdodávateľsky

 • odberny vzoriek a terénne analytické testy
 • laboratórne rozbory podzemných, pitných, odpadových vôd
 • analýzy a kategorizácie odpadových materiálov
 • poradenská činnosť

Laboratórne analýzy vôd vykonávame v akreditovaných skúšobných laboratóriach.

Laboratórne analýzy vôd - subdodávateľsky