Fixgen s.r.o.

REFERENCIE

Rok 2023

Geologický prieskum životného prostredia

 1. Ministerstvo životného prostredia SR  -  Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej Republiky - Stará Ľubovňa - SKRUTKÁREŇ-EXIM
 2. Ministerstvo životného prostredia SR  -  Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej Republiky - Strihovce - sklad chemikálií bývalého VD Podvihorlat
 3. Ministerstvo životného prostredia SR  -  Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej Republiky - Krompachy-Kovohuty
 4. Ministerstvo životného prostredia SR  -  Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej Republiky - Vranov nad Topľou -  areál bývalého podniku Slovenka

Monitoring geologických faktorov životného prostredia

 1. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. - Monitoring geologických faktorov životného prostredia a udržiavanie geologických diel (Monitoring podzemnej a povrchovej vody prevádzok ŽSSK Cargo)
 2. ŠGÚDŠ - Údržba a udržateľnosť monitorovacej siete vo východnej časti SR

Inžinierskogeologický prieskum

 1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Svit, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 123,900
 2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Svit, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 124,700
 3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Svit, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 124,880
 4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Svit, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 125,100
 5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Svit, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 124,250
 6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Svit, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 125,350
 7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Svit, Poprad - prebudovanie stupňa v rkm 125,700
 8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Veľkomarský zosuv – realizácia inklinometrických vrtov
 9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - SZNR pre VN Ružín - podstavec pre žeriav
 10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Moldava nad Bodvou, Bodva, rkm 18,760, SMB
 11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Podolínec-protipovodňová ochrana mesta
 12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - Bardejov - Dlhá Lúka, úprava potoka Kamenec
 13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p - Medzev, Bodva, rkm 33,975, SMB
 14. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Orientačný inžinierskogeologický prieskum diaľnice D1, Prešov–Košice, v úseku Zelený Dvor

Geotechnický monitoring

 1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Vykonanie prevádzkového geotechnického monitoringu v tuneloch Bôrik, Branisko, Sitina, Horelica, Šibenik
 2. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,  v skrátenej forme „ŽSR“ - Zabezpečenie geotechnického monitoringu svahu železničného zárezu v km 5,600 – 5,800 na trati Devínske Jazero – Zohor ako zaistenie bezpečnosti prevádzky na trati Kúty - Bratislava
 3. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Vykonanie prevádzkového geotechnického monitoringu v tuneloch Horelica, Šibenik, Bôrik

Štúdie, expertízy, posudky

 1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Štúdia pre vyhodnotenie zosuvných rizík cestnej siete NDS“
 2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Geotechnické zdokumentovanie aktuálneho stavu skalného masívu nad rýchlostnou cestou R2 Budča-Zvolen km 232,565 – 232,900 ĽJP
 3. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Analýza rizika hrozby rútenia kameňov zo skalného masívu a ideový návrh sanačných opatrení a ich rizík pri sanácii skalného masívu nad rýchlostnou cestou R2 Budča-Zvolen km 232,565 - 232,900 ĽJP

Hydrogeologický prieskum

 1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - HGP existujúcej vŕtanej studne na odpočívadle Sekule, ĽJP
 2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, Projekt geologickej úlohy „HEC"