Fixgen s.r.o.

O NÁS

Prioritným zameraním našej spoločnosti je sanácia ekologických záťaží a s tým súvisiace služby ako je geologický prieskum a analýza rizík, biotechnológie a ich využitie pri likvidácii odpadov, výskum a vývoj v oblasti environmentálnych technológií. 
Spolupracujeme s projektantmi a technológmi pri využívaní nových technologických zariadení pre úpravu a čistenie priemyselných vôd a taktiež vykonávame inžiniersku činnosť vo výstavbe, projektovaní a riadení realizácie pozemných a vodohospodárskych stavieb, vrátane ich rekonštrukcií. Poskytujeme komplexné ekologické služby zahŕňajúce konzultačné a inžinierske služby ako aj zabezpečenie komplexných dodávok v oblasti ochrany životného prostredia. 

Našu spoločnosť tvorí tím kvalifikovaných odborníkov v odbornostiach nevyhnutných k úspešnej realizácii riešených projektov. Prevažne sa jedná o špecialistov z odboru ekológia a geológia, konkrétne hydrogeológia, inžinierska geológia, geochémia, geofyzika, sanačná geológia, ale taktiež stavebníctvo, elektrotechnika, biochémia, odpadové hospodárstvo, biomedicína, spracovanie dát a ekonomika.

Naše rady sme rozšírili o ďalšie odbornosti a činnosti:

  • • verejné obstarávanie,
  • • geografická a kartografická činnosť,
  • • geotechnika - modelovanie v geotechnike, geotechnický monitoring, posudzovanie stability stavebných konštrukcií, svahov, zárezov a interpretácia geotechnických meraní
  • • stavebný dozor líniových stavieb  (technický dozor investora),
  • • posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore činnosti - environmentalistika, urbanizmus, územné plánovanie, ochrana prírody,
  • • vykonávanie leteckých prác – prieskum, pozorovanie a hliadkovanie v rozsahu a podmienok určených povolením vydaným Dopravným úradom Slovenskej republiky,
  • • vyhľadávací prieskum nerastov (banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom),
  • • montáž a dodávka výstražných a varovných systémov,
  • • komplexné zabezpečenie energetickej sebestačnosti budov pomocou tepelných čerpadiel (zem – voda; voda – voda) a fotovoltiky, vrátane prieskumu, projekcie, súvisiacich legislatívnych procesov a samotnej realizácie.