Fixgen s.r.o.

O NÁS

Odborné konzultácie, identifikácia rizík, odborné posudky, oceňovanie, sled a riadenie – krízový management, stavebný dozor, projektovanie, prieskum, výstavba, prevádzka, monitoring.

Riešime problematické situácie, pri ktorých je potrebné identifi kovať, monitorovať a odborne posúdiť geologické, geotechnické, statické, geodetické, biotechnologické alebo environmentálne parametre.

Poskytujeme komplexné, korektné, legislatívne a odborne vysporiadané práce a služby.

Ponúkame využitie znalostí vysoko kvalifi kovaných odborníkov, pôsobiacich dlhodobo v praxi.

Oblasti pôsobenia spoločnosti:

 • odborné konzultácie
 • vyhľadávanie, štúdium a posúdenie archívnych materiálov
 • detailná rekognoskácia predmetných lokalít ( realizácia a vyhodnotenie lidarových laserových meraní – leteckých, pozemných, interpretácia a vypracovanie digitálnych terénnych modelov)
 • identifi kácia rizík, výskum a návrh možných nápravných opatrení
 • vypracovanie odborných posudkov
 • vypracovanie projektov
 • realizácia projektov
 • prieskumy a posudzovanie vplyvov investičných zámerov na životné prostredie v odbore činností - environmentalistika, urbanizmus, územné plánovanie, ochrana prírody
 • matematické modelovanie geologického prostredia, prúdenia podzemných a povrchových vôd a transportu kontaminácie
 • prieskumy, monitorovanie, posúdenia a sanácie environmentálnych škôd, environmentálnych záťaží a priemyselných havárií (sanácie životného prostredia)
 • prieskumy, monitorovanie, posúdenia a sanácie geologického prostredia
 • riešenia prieskumov a výstavby líniových stavieb prostredníctvom geologických úloh
 • riešenia prieskumov a výstavby tunelov prostredníctvom geologických úloh
 • monitorovacie a dozorné činnosti:
  • geotechnický monitoring stavieb a geol. prác vykonávaných banskou činnosťou
  • stavebný dozor
  • technický dozor investora
  • vykonávanie leteckých prác – prieskum, pozorovanie a hliadkovanie v rozsahu a podmienok určených povolením vydaným Dopravným úradom Slovenskej republiky
  • elektronický stavebný denník
  • monitorovanie kvality a postupu prác realizovaných investičných zámerov v aktuálnom čase
  • hodnotenie výsledkov monitoringu
  • posudzovanie dlhodobej udržateľnosti realizovaných investičných zámerov
 • vyhľadávací prieskum nerastov (banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom)

fixgen

 • komplexné zabezpečenie energetickej sebestačnosti budov a priemyselných celkov pomocou tepelných čerpadiel (zem – voda; voda – voda) a fotovoltiky, vrátane prieskumu, projekcie, súvisiacich legislatívnych procesov a samotnej realizácie.
 • posudzovanie využiteľnosti geotermálnej energie akumulovanej v horninovom prostredí (vykurovanie a chladenie budov, ich komplexov ako aj celých priemyselných parkov):
  • vyhľadávanie vhodných oblastí
  • matematické modelovanie využiteľnosti potenciálnych zdrojov
  • projektovanie vyhľadávacích a podrobných prieskumných prác
  • legislatívne zabezpečenie prípravy a realizácie
  • projektovanie a realizácia primárnych okruhov – plytké vrty do hĺbky 500 m
  • spolupráca s etablovanými spoločnosťami zabezpečujúcimi realizáciu hlbokých vrtov (projektovanie a realizácia vrtov hĺbky 500 – 3000 m)
  • spolupráca s etablovanými spoločnosťami zabezpečujúcimi realizáciu technologických staníc (geotermálne teplárne, elektrárne a výmenníkové stanice, dodávky a inštalácie tepelných čerpadiel zem – voda; voda – voda)
  • spolupráca s etablovanými spoločnosťami zabezpečujúcimi realizáciu sekundárnych okruhov v budovách (projektovanie a realizácia rozvodov)
  • spolupráca s etablovanými spoločnosťami zabezpečujúcimi realizáciu a napojenie primárneho a sekundárneho okruhu na fotovoltiku a batérie
 • správa a prevádzkovanie dokončených technologických geotermálnych projektov
 • navrhovanie, projekcia, dodávka a montáž výstražných a varovných systémov:
  • spolupráca s etablovanými spoločnosťami zabezpečujúcimi výskum, vývoj, výrobu a prevádzku výstražných a varovných systémov
 • spolupráca na vývoji a prevádzkovaní geoinformačného monitorovacieho systému eSymon – zber, spracovanie a vyhodnocovanie zberaných informácií a dát v aktuálnom čase

Ponuka komplexných služieb a prác pozostáva zo súboru špecializovaných a vysokoodborných činností, ktoré sme v minulosti ako jednotliví odborníci a špecialisti riešili. Mnoho týchto služieb je možné ponúkať iba ako súčasť viazaných činností, alebo na základe dosiahnutej a overenej praxe, na základe konkrétnych autorizácií, skúšok alebo atestácií, apod.

Jedinečná kombinácia špecializovaných činností, ktorými naša spoločnosť disponuje, je komerčnou odpoveďou na súčasnú komplikovanosť a stav pripravenosti alebo rozpracovanosti jednotlivých projektov výstavby investičných zámerov - napríklad projektov výstavby líniových stavieb, priemyselných a zábavných parkov, sanačných projektov, apod.

Spoločnosť FIXGEN s. r. o. disponuje rozsiahlymi oprávneniami a prak tickými skúsenosťami získanými počas riešení zákaziek súvisiacich s prieskumnými alebo hodnotiacimi geologickými, geotechnickými, geodetickými, monitorovacími a dozornými činnosťami, zberom, spracovaním a hodnotením informácií a dát ako aj skúsenosťami, získanými počas riešení právnych úkonov prislúchajúcich k týmto témam.

Portfólio registrovaných služieb a prác:

 • geologická činnosť - zabezpečovaná prostredníctvom geologického zákona,

Geologické prieskumné práce

a) ložiskový geologický prieskum, ktorý sa člení na etapy

1. vyhľadávací ložiskový geologický prieskum 2. podrobný ložiskový geologický prieskum 3. ťažobný ložiskový geologický prieskum

b) hydrogeologický prieskum, ktorý sa člení na etapy

 1. vyhľadávací hydrogeologický prieskum
 2. podrobný hydrogeologický prieskum
 3. doplnkový hydrogeologický prieskum

c) inžinierskogeologický prieskum, ktorý sa člení na etapy

 1. orientačný inžinierskogeologický prieskum
 2. podrobný inžinierskogeologický prieskum
 3. doplnkový inžinierskogeologický prieskum

d) geologický prieskum životného prostredia, ktorý sa člení na etapy

 1. orientačný geologický prieskum životného prostredia
 2. podrobný geologický prieskum životného prostredia
 3. doplnkový geologický prieskum životného prostredia

e) monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

f ) sanácia geologického prostredia

g) sanácia environmentálnej záťaže

h) odborný geologický dohľad

i) vypracovanie geologickej štúdie a vypracovanie odborného geologického posudku

j) geofyzikálne práce a geochemické práce, ak súvisia s geologickými prácami uvedenými vyššie v bodoch a) až i)

k) technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce a technické práce, geotechnické rozbory, merania a technologické skúšky, vzorkovacie práce a geodetické (geografi cké a kartografi cké) činnosti, vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, ktorými sa skúmajú a hodnotia jednotlivé zložky, procesy a vlastnosti geologického prostredia ak súvisia s geologickými prácami uvedenými vyššie v bodoch a) až i)

l) výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim ak súvisia s geologickými prácami uvedenými vyššie v bodoch a) až i)

m) analýza rizika znečisteného územia s odborným obsahom hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík

Geologické prieskumné práce

 • geografi cká a kartografi cká činnosť
 • geotechnika - modelovanie v geotechnike, geotechnické práce a geotechnický monitoring
 • karotáž - zisťovanie fyzikálnych vlastností hornín pozdĺž vrtu, vlastnosti kvapalín vo vrte, prítoky a smer prúdenia podzemnej vody a technický stav vrtu
 • stavebný dozor líniových stavieb (technický dozor investora)
 • nezávislé odborné analýzy, expertízy, posudky
 • nezávislé posúdenia a vypracovanie podkladov pre rozhodovacie konania
 • nezávislé posúdenia a vypracovanie znaleckých posudkov
 • nezávislé posúdenia a identifi kácie rizík a prevencie závažných priemyselných havárií
 • inžinierska činnosť, stavebné a geologické cenárstvo - nezávislé posúdenia a kalkulácie predpokladaných hodnôt zákaziek (PHZ) na základe reálnych potrieb a požadovanej kvality vyžadovaných služieb a prác
 • príprava podkladov pre verejné obstarávania
 • verejné obstarávanie
 • vypracovanie projektov prieskumných geologických úloh
 • realizácia služieb a prác podľa projektov prieskumných geologických úloh
 • vypracovanie projektov monitorovacích prác zložiek životného prostredia
  • vypracovanie analýzy rizík znečisteného územia podľa zákona 569/227 Z.z s odborným obsahom hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z.z. v odbore činnosti:
  • environmentalistika
  • urbanizmus a územné plánovanie
  • ochrana prírody, v oblasti činnosti:
   • líniové stavby
   • vodné stavby
   • stavby, zariadenia a činnosti na rekreáciu a cestovný ruch
   • výstavba športových areálov
   • územný rozvoj a územné plánovanie
  • vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa zákona 24/2006 Z.z.:
   • dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
   • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
   • projekt ochrany chráneného krajinného prvku
   • dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny
   • dokumenty starostlivosti o dreviny
 • realizácia služieb a prác podľa projektov monitorovacích prác zložiek životného prostredia
 • vypracovanie projektov geotechnických monitorovacích prác realizácie a prevádzky stavieb
 • vypracovanie projektov geotechnických monitorovacích prác realizácie a prevádzky geologických diel
 • realizácia služieb a prác podľa projektov geotechnických monitorovacích prác stavieb a geologických diel
 • príprava a zabezpečenie kompetentného sledu riadenia a realizácie geologických diel z pozície zodpovedného riešiteľa geologických úloh
  • projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  • vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m a činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. b), c), d), e), f ) a g) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  • banská činnosť vykonávaná v rozsahu § 2 písm. e), f ), g) a h) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
O nás - back
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • príprava a realizácia sledu riadenia a kontroly zákaziek formou stavebného dozoru alebo technického dohľadu investora
  • výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre statiku stavieb
  • výkon činnosti stavebného dozoru
  • výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Inžinierske stavby - dopravné stavby, mosty
 • poskytovanie služieb v odbore geológia, hodnotenie zložiek ŽP, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA)
 • výkon prieskumu, pozorovania a hliadkovania pomocou diaľkovo ovládaných dronov v rozsahu a podmienok určených povolením číslo SK/220 vydaným Dopravným úradom Slovenskej republiky č. p. 18289/2022/OdUAV-003/ FP zo dňa 15.8.2022 podľa § 48 ods. 1 písm. d) a písm. e) bod 3. zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
 • služby súvisiace s produkciou fi lmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním nameraných a zdokumentovaných údajov a dát
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

Ide o portfólio činností, ktoré ponúkame štátnym orgánom alebo spoločnostiam so štátnym podielom, spravujúcich verejné fi nančné prostriedky ako aj súkromným investorom, ktorí majú záujem alebo potrebu využiť prirodzený potenciál životného prostredia.

Geologické prieskumné práce

Kooperujúce spoločnosti

AEGEO, s.r.o.
AQUABELES s.r.o.
Ekotechnika s.r.o.
GeoEko, s. r. o.
esymon s.r.o.
JaNo s.r.o.
Arctic Green
GEODETICCA, s.r.o.
MANNVIT Kft.
Telegrafia a.s.
EPIS s. r. o.
APUEN AKADÉMIA s.r.o.