Fixgen s.r.o.

KOMPLEXNÉ EKOLOGICKÉ SLUŽBY

Poskytujeme komplexné ekologické služby zahŕňajúce konzultačné a inžinierske služby ako aj zabezpečenie komplexných dodávok v oblasti ochrany životného prostredia, medzi ktoré patria najmä ekologické audity a štúdie, geologické štúdie, posudky a geologický prieskum (hydrogeologický, inžinierskogeologický, geofyzikálny, geochemický). Realizujeme analýzy rizík znečistených území s odborným obsahom hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík, štúdie uskutočniteľnosti sanácie environmentálnych záťaží, škôd a geologického prostredia, vrátane riadenia a realizácie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií), čistenie a demolácie oceľových a iných konštrukcií (potrubí, nádrží, stavieb), zemné práce, technologické práce, nakladanie s ostatnými a s nebezpečnými odpadmi. Taktiež vykonávame odborný geologický dohľad, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, úpravu priemyselných vôd a kalov a inžiniersku činnosť vo výstavbe, projektovaní a riadení realizácie pozemných a vodohospodárskych stavieb, vrátane ich rekonštrukcií.