Fixgen s.r.o.

Odpadové hospodárstvo a recyklácia

  • nakladanie s nebezpečnými odpadmi a hodnotenie nebezpečných vlastností odpadov
  • projektovanie recyklačných technológií
  • projektovanie technológií čistenia priemyselných odpadových vôd
  • projektovanie technológií čistenia skládkových odpadových vód
  • vývoj nových technologických postupov
  • laboratórne overenie a modelové odskúšanie navrhnutého riešenia
  • prepracovanie materiálu na vlastnom zariadení
  • realizácia recyklačných liniek
  • čistenie priemyselných, skládkových odpodových vôd a čistenie odpadových vôd starých banských diel
Odpadové hospodárstvo a recyklácia