Fixgen s.r.o.

Odpadové hospodárstvo a recyklácia

                                                                                                                                                                                                                        

• nakladanie s nebezpečnými odpadmi a hodnotenie nebezpečných vlastností odpadov

• projektovanie recyklačných technológií

• projektovanie technológií čistenia priemyselných odpadových vôd

• projektovanie technológií čistenia skládkových odpadových vód

• vývoj nových technologických postupov

• laboratórne overenie a modelové odskúšanie navrhnutého riešenia

• prepracovanie materiálu na vlastnom zariadení

• realizácia recyklačných liniek

• čistenie priemyselných, skládkových odpodových vôd a čistenie odpadových vôd starých

  banských diel

Odpadové hospodárstvo a recyklácia