Fixgen s.r.o.

Sanácia environmentálnych záťaží a škôd

                                                                                                                                                                           

Sanačné metódy:

• moderné in situ metódy (ins situ chemická oxidácia - ISCO, in situ chemická redukcia)

• rozvoľňovanie horninového prostredia (hydraulické štiepenie, torpédovanie vrtov)

• bioremediácia, bioaugmentácie, airsparging, bioventing, prirodzená atenuácia

• sanácia znečistenia ex situ - biodegradácia, realizácie sanácie kontaminácie vôd, zemín a

  stavebných koštrukcií

Sanácia environmentálnych záťaží a škôd