Fixgen s.r.o.

Prieskum a monitoring znečistenia

  • geologický prieskum (hydrologické, inžinierské, geochemické, geofyzikálne, technologické, terénne technické práce)
  • prieskum rozsahu a vývoja znečistenia zemín, sedimentov, stavebného materiálu
  • prieskum rozsahu a vývoja znečistenia zdrojov pitnej vody
  • prieskum aktuálneho stavu skládok vrátanie ich tesnosti
  • vyhodnotenie prieskumných prác s vypracovaním návrhu monitoringu znečistenia
  • návrh následných nápravných opatrení vrátanie štúdie ich uskutočniteľnosti
  • návrh rozsahu a frekvencie monitorovaných zložiek a látok
  • monitoring kvality zdroja pitnej vody a kvality podzemných, povrchových a skládkových vôd
Prieskum a monitoring znečistenia