Fixgen s.r.o.

Prieskum a monitoring znečistenia

                                                                                                                                                                                                  

• geologický prieskum (hydrologické, inžinierské, geochemické, geofyzikálne,

  technologické, terénne technické práce)

• prieskum rozsahu a vývoja znečistenia zemín, sedimentov, stavebného materiálu

• prieskum rozsahu a vývoja znečistenia zdrojov pitnej vody

• prieskum aktuálneho stavu skládok vrátanie ich tesnosti

• vyhodnotenie prieskumných prác s vypracovaním návrhu monitoringu znečistenia

• návrh následných  nápravných opatrení vrátanie štúdie ich uskutočniteľnosti

• návrh rozsahu a frekvencie monitorovaných zložiek a látok

• monitoring kvality zdroja pitnej vody a kvality podzemných, povrchových a

  skládkových vôd

Prieskum a monitoring znečistenia